วันประชุมวิชาการระดับชาติ จัดในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

The 4th BAs National Conference 2022

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

(ในความร่วมมือ 5 สถาบัน)

ภายใต้หัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในโลกธุรกิจ

----------------------------------

หลักการและเหตุผล

เป้าประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่ง ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้วิจัยและนวัตกรรม และพัฒนาให้งานวิจัย/นวัตกรรมมีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จึงได้นำแนวทางดังกล่าวมากำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ตลอดจนเป้าหมายขององค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในศาสตร์การบริหารธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของการประกอบธุรกิจ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งสามารถบูรณาการกระบวนการวิจัยร่วมกับการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำกระบวนการวิจัยและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองพันธกิจ วิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สถาบันเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้ง 4 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย

  1. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  3. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย และเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการในวงกว้างต่อไป

Monochrome Minimalist Graphic Designer Email Header (1)