Untitled design (2)

The 5th BAs National Conference 2023
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน)
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เกี่ยวกับโครงการ

มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกให้ความสำคัญและดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) ในประเทศไทย จุดเปลี่ยนของการทำงานกับสังคมของมหาวิทยาลัยเดิมดำเนินการอยู่ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ ไปสู่การทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบันที่เป็นหุ้นส่วนระยะยาว เพื่อส่งเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อสังคม และดำเนินการบูรณาการหลักคิด แนวปฏิบัติของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เป็นการเชื่อมโยงพันธกิจหลักที่สำคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การสร้างงาน และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกันอย่างมียุทธศาสตร์และเป็นระบบ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในระหว่างมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในปัจจุบันหลายหน่วยงานจึงได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยกับสังคมขึ้น ภายใต้ชื่อสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Association for University Social Engagement Thailand) หรือ EnT เป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานบริการวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนเป็นจุดประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่มีเป้าประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งคือการก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้วิจัยและนวัตกรรม และพัฒนาให้งานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จึงรวมกับภาคีเครือข่ายทั้ง 5 สถาบัน จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานในศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และขับเคลื่อนพันธพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) ให้มีความเข็มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะและความรู้ในการพัฒนาผลงานวิจัยรับใช้สังคมต่อไป

ผู้รับผิดชอบหลัก

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Social Business Administration

สถาบันเจ้าภาพร่วม

 • วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร Faculty of Business Economics and Communications, Naresuan University
 • คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL Business School, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุุรี Business Administration, Mahidol University Kanchanaburi Campus

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาอาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีเวทีทางด้านวิชาการในนำเสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน
 • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) ให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้านรับใช้สังคม
 • เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่างๆ ทางด้านบริหารธุรกิจ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม  2566

สถานที่ดำเนินโครงการ

ช่วงเช้า : หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ช่วงบ่าย : ชั้น 2 – 3 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 14 อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง

รูปแบบการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติในสถานที่จัดงาน (Onsite) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ช่วงเช้า :   พิธีเปิดโครงการ และการสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speakers)

ช่วงบ่าย :  การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยกำหนดให้ผู้นำเสนอต้องมาที่ห้องประชุม (Onsite) และจัดเตรียม PowerPoint ประกอบการนำเสนอ โดยใช้เวลาการนำเสนอบทความละไม่เกิน 10 นาที และตอบคำถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ทั้งนี้การนำเสนอผลงานจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ  และจัดสรรจำนวนห้องนำเสนอผลงานตามความเหมาะสม และการนำเสนอโครงการ (Project) ของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายในการจัดงาน The 5th BAs National Conference 2023 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน) ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป จากสถาบันในเครือข่ายความร่วมมือ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่ดำเนินการด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการรับใช้สังคม ตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหากำไร รวมจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 400 คน

ขอบข่ายการนำเสนอผลงาน

 • ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท หรือการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโทของผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา หรือผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษาทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่ไม่เคยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ใดมาก่อน
 • ขอบข่ายการนำเสนอผลงานทางด้านบริหารธุรกิจในกลุ่มสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้ การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด  การจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม  ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจเพื่อสังคม
  โลจิสติกส์  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์  เศรษฐศาสตร์ การสื่อสาร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 อัตราค่าลงทะเบียนการนำเสนอบทความ

          ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 จำนวนบทความ

 • จำนวน 60 บทความ

 การพิจารณาผลงาน กำหนดการรับบทความ และรางวัลการนำเสนอผลงานระดับดีเด่น

 • การพิจารณาผลงาน

การพิจารณาคัดเลือกผลงาน บทความทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาความถูกต้องของบทความจากผู้ประเมินบทความ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ อย่างน้อย 2 ท่าน โดยใช้วิธีการประเมินแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (Double Blinded Review) ทั้งนี้หากผู้ประเมินบทความมีข้อเสนอแนะให้ผู้นำเสนอบทความปรับปรุงหรือแก้ไขบทความเพิ่มเติม ผู้นำเสนอจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากได้รับผลการประเมินเพื่อรวบรวมจัดทำเล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยผู้นำเสนอผลงานจะต้องนำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันจัดงาน หากไม่เข้าร่วมนำเสนอตามกำหนดเวลาจะถือว่าบทความนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้ โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

 • กำหนดการรับบทความ
                                                                                          กิจกรรม                                                ระยะเวลา
ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน และส่งบทความฉบับสมบูรณ์ บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน 6 มิถุนายน 2566
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 1 – 20 มิถุนายน 2566
แจ้งผลการพิจารณาบทความ 23 มิถุนายน 2566
ส่งบทความฉบับแก้ไข 30 มิถุนายน 2566
ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอ 3 กรกฎาคม 2566
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน 14 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ: การนำเสนอผลงานภาคบรรยายเท่านั้น (ไม่มีการนำเสนอแบบโปสเตอร์)

 

 • การรับสมัคร และการจัดส่งบทความ
 1. ลงทะเบียนเพื่อส่งบทความทาง https://bas-swu.com/ โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด และแนบไฟล์บทความทั้งไฟล์ Word และ pdf
 2. การเตรียมต้นฉบับบทความ จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งมีรายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด ส่งไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ (ไม่เกิน 15 หน้า) มาทาง E-mail: bascon@g.swu.ac.th เมื่อทางผู้จัดงานได้รับเอกสารทั้งหมดแล้ว กองบรรณาธิการและคณะกรรมการฝ่ายนำเสนอผลงานจะตอบข้อความยืนยันกลับให้ผู้นำเสนอผลงานทราบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 11756 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : bascon@g.swu.ac.th

การพิจารณารางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับดีเด่น

เกณฑ์การตัดสินการพิจารณาการนำเสนอผลงาน “รางวัลการนำเสนอผลงานระดับดีเด่น” ต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review) และผู้นำเสนอจะต้องเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในวันที่จัดการประชุม รวมทั้งส่งบทความฉบับเต็มที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วให้แก่คณะกรรมการภายในวัน เวลาที่กำหนดไว้ ร่วมกับการพิจารณาให้คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานประจำห้อง (Session Chair) และการตัดสินของคณะกรรมการจัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด ดังต่อไปนี้

 • เนื้อหามีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นลำดับ
 • การนำเสนอมีความน่าสนใจ การใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน บุคลิกภาพ และการรักษาเวลาในการนำเสนอ
 • สื่อที่ใช้ในการนำเสนอมีความน่าสนใจ ถูกต้อง การใช้รูปภาพและกราฟมีความเหมาะสมและถูกต้องทางวิชาการ
 • การตอบข้อซักถาม

(ร่าง) กำหนดการ The 5th BAs National Conference 2023

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน)

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

e—————————————————–f

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น. 

พิธีเปิดโครงการ

ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– กล่าวรายงาน และแนะนำเครือข่ายความร่วมมือ 5 สถาบัน

§  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

§  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

§  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

§  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

§  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

     โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

            ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

            รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน

     โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

            ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

09.30 – 10.00 น.

ปาฐกถา : หัวข้อ “กระบวนการบริหารจัดการ Social Engagement in Thailand”

             โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน

             ตำแหน่ง นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

             (Association for University Social Engagement Thailand)

10.00 – 10.30 น.

ปาฐกถา : หัวข้อ “หลักการทำงานเพื่อสังคม”

             โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

              ตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.

เสวนาวิชาการ : หัวข้อ “การขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม                        (University Engagement)” โดยวิทยากร

1)      คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านความยั่งยืน

           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2)      คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์
ตำแหน่ง กรรมการและเลขาธิการ
           สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand Association)

3)      คุณนภา เศรษฐกร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

           สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

ผู้ดำเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

                      ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ณ  ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 22 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

13.00 – 16.00 น. 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

ณ อาคาร 14 อาคารเอนกประสงค์ เทา-แดง (ส่วนวงกลม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ห้องนำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 1: Session Chair มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ห้องนำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 2: Session Chair มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ห้องนำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 3: Session Chair มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                          

ห้องนำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 4: Session Chair มหาวิทยาลัยนเรศวร

ห้องนำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 5: Session Chair  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

                                                          เจ้าคุณทหารลาดกระบัง                            

ห้องนำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 6: Session Chair  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

การนำเสนอโครงงาน (Project) ของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม

16.00 – 16.30 น.

พิธีมอบเกียรติบัตรการนำเสนอผลงาน และพิธีปิดโครงการ

The 5th BAs National Conference 2023

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน)

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม

Share on facebook
Share on twitter