Untitled design (2)

The 4th BAS National Conference 2022 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
(ในความร่วมมือ 5 สถาบัน)
ภายใต้หัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในโลกธุรกิจ”

เกี่ยวกับโครงการ

หลักการและเหตุผล

เป้าประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่ง ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้วิจัยและนวัตกรรม และพัฒนาให้งานวิจัย/นวัตกรรมมีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จึงได้นำแนวทางดังกล่าวมากำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ตลอดจนเป้าหมายขององค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในศาสตร์การบริหารธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของการประกอบธุรกิจ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งสามารถบูรณาการกระบวนการวิจัยร่วมกับการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำกระบวนการวิจัยและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองพันธกิจ วิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สถาบันเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้ง 4 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย

 1. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีเวทีทางด้านวิชาการในนำเสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการในระดับชาติ
 3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่างๆ ทางด้านบริหารธุรกิจ

จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย และเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคล ทั่วไปอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการในวงกว้างต่อไป      

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Faculty of Social Business Administration)

สถาบันเจ้าภาพร่วม
 1. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University)
 2. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (Faculty of Business Economics and Communications, Naresuan University)
 3. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL Business School, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)
 4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (Business Administration, Mahidol University Kanchanaburi Campus)

รูปแบบการประชุม

รูปแบบการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการแบบผสมผสาน (Hybrid Conference) ระหว่างการเข้าร่วมประชุมในสถานที่จัดงาน (On-Site) ผู้เข้าร่วมงานต้องเป็นบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และทีมงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับการถ่ายทอดสด (Online) ผู้เข้าร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษ และผู้นำเสนอผลงาน สามารถรับชมผ่าน platform ที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • งานช่วงเช้า : พิธีเปิดโครงการ และการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ (Keynote Speakers) ณ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • งานช่วงบ่าย :  การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยกำหนดให้ผู้นำเสนอผลงานนำเสนอผลงานในรูปแบบวิดีโอคลิป (VDO) โดยนำเสนอด้วย Power Point ใช้เวลาในการนำเสนอบทความ 10 นาที และตอบข้อซักถามจากประธานในการประชุม (Session Chair) กลุ่มย่อย อีก 5 นาที ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings โดยแบ่งกลุ่มย่อยในการนำเสนอผลงานจะแบ่งออกเป็น 8 – 10 กลุ่มย่อย (ทั้งนี้จำนวนห้องขึ้นอยู่กับจำนวนบทความที่ผ่านการคัดเลือก และการจัดสรรตามความเหมาะสมอีกครั้ง)

การนำเสนอผลงาน

ขอบข่ายการนำเสนอผลงาน
 • ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท หรือการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโทของผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา หรือผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษาทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่ไม่เคยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ใดมาก่อน
 • ขอบข่ายการนำเสนอผลงานทางด้านบริหารธุรกิจในกลุ่มสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้ การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด  การจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม  ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจเพื่อสังคม โลจิสติกส์  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ การสื่อสาร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าลงทะเบียน

ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

จำนวนบทความ
 • บทความภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 15 บทความ
 • บทความภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 35 บทความ
Share on facebook
Share on twitter