ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน The 5th BAs National Conference 2023
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน)

0
จำนวนผลงานที่ลงทะเบียน
ลำดับ รหัสบทความ ผู้ส่งบทความ ชื่อผลงาน
1 BAs-01 สกุนดี รักนิสัย ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโน้ม การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม บริษัท ศุภาลัย จำกัด มหาชน ในสถานการณ์ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19
2 BAs-02 ธนาวดี วรรณะ อิทธิพลทางทุนจิตวิทยา ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความตั้งใจคงอยู่ในงาน ของพนักงานสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง
3 BAs-03 ภาณัฐชดา ต่ายเรียน สภาพแวดล้อมในการทำงานและแรงจูงใจในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานและความสุขในการทำงานของพนักงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
4 BAs-04 พรชิตา ชินตานนท์ การเปรียบเทียบแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ CAPM และแบบจำลอง FAMA-FRENCH ในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจสุขภาพ
5 BAs-05 ลักขณาวรรณ วิมลมาศ การตลาดเพื่อความยั่งยืนขององค์กร คุณค่าตราสินค้า และการสื่อสารทางการตลาด แบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มตราเนสท์เล่ของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
6 BAs-06 ประภัสสร แก้วศรีนวล แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจร่วมงานกับธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ภายหลังการรวมกิจการ กรณีศึกษาสำนักงานใหญ่ พหลโยธิน
7 BAs-07 ภนิดา หมายหาทรัพย์ ทัศนคติ และคุณภาพการให้บริการ ที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ บริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ
8 BAs-08 เฉลิมพงษ์ พงค์จันทร์ การพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างสร้างสรรค์ชุมชนหัวอ่าว จังหวัดนครปฐม
9 BAs-09 ณัฐนรี   ศิริรัตน์ คุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์ที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพและความสุขในการทำงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส่วนกลาง) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 BAs-10 ชัชฎา วัฒนากุลปัญญา แนวทางการเพิ่มความสุขในการทำงานของพนักงานสนับสนุนโดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธกกรณีศึกษา โรงพยาบาล AAA จังหวัดขอนแก่น
11 BAs-11 บุษราคัม เหรียญทอง แนวทางการสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม ของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่น Z (Generation Z) โดยการใช้กระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษาแผนกอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม ABC จังหวัดขอนแก่น
12 BAs-12 ภูมิเพชร  ทองเปล่งรัศมี ความสัมพันธ์ของความฉลาดทางสังคมกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานสายปฏิบัติการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในกรุงเทพและปริมณฑล
13 BAs-13 มารินี เตชะบุญประทาน การประเมินมูลค่า และวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง ของหลักทรัพย์ในเครือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
14 BAs-14 มนิดา ถาวรรัตน์ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบบุคลากร
15 BAs-15 เบญจพร ไพรศรี ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อครีมกันแดดสำหรับผิวหน้าที่สามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้ ของผู้บริโภควัยทำงานกรุงเทพมหานคร
16 BAs-16 อโณทัย งามวิชัยกิจ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการจัดการการตลาดโดยการจัดทำโครงการนวัตกรรมในชุมชนของนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นิด้าภูเก็ต
17 BAs-17 ชูตา แก้วละเอียด การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืนด้วยโมเดลบีซีจี กรณีศึกษาตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
18 BAs-18 ชยุฒม์  ตั้งกมลสุวรรณ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องใช้ในบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
19 BAs-19 อรษา ร้อยแก้ว FOREIGN TRAVELERS AND THAI MINI BUSES
20 BAs-20 อรนุช ร้อยแก้ว PRACTICE ENGLISH SPEAKING SKILLS FOR SERVING FOOD IN RESTAURANTS
21 BAs-21 กฤษวรรณ เมฆใหม่ ความผูกพันธ์ต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานในรูปแบบผสมผสานของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร
22 BAs-22 สุมาริน  วิริยานุวัฒน์กุล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตพร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
23 BAs-23 พิจิตรา นวนเกิด การรับรู้สื่อโฆษณาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
24 BAs-24 ธนวรรณ พรหมงาม การยอมรับเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการขนส่งที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันขนส่งด่วน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
25 BAs-25 รัตนรักษ์ ฉัตรแก้ววรวงศ์ องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ และคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทช์ ของคนออกกำลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร
26 BAs-26 ธนัชชา บุญเรืองศักดิ์ การพยากรณ์ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการบริหารต้นทุนการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
27 BAs-27 ณัฐธิดา ชุละดี การยอมรับเทคโนโลยีและการสื่อสารปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการโทรเวชกรรมและเภสัชกรรมทางไกล ของผู้เคยใช้บริการโทรเวชกรรมและเภสัชกรรมทางไกลของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
28 BAs-28 ดนิตา สุทธิภัททโสภณ แนวทางการทำงานเป็นทีมด้วยกระบวนการสุนทรียสาธกของพนักงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัท 117 อาร์คิเทคท์ จำกัด
29 BAs-29 จันติมา จันทร์เอียด การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมของผู้บริโภค ในจังหวัดสงขลา
30 BAs-30 อรษา ร้อยแก้ว MENU DESIGN FOR AIRLINE MEALS: INNOVATION FOR TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
31 BAs-31 สุลีกร ดอนทอง คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการทำงานและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
32 BAs-32 ปราณชนิน สังข์แสงใส ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อคุณของธนาคารออมสินในจังหวัดปทุมธานี
33 BAs-33 ธนาภาส พรมน้อย อิทธิพลของปัจจัยสนับสนุนด้านทัศนคติและการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
34 BAs-34 ดลยพร เดชอรัญ การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารออมสิน
35 BAs-35 ธนวิทย์ กังวาลนรากุล การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร
36 BAs-36 ธรรมสรณ์ นิลไทร ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
37 BAs-37 พัทธนันท์ หอมแม้น ลักษณะงานและแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
38 BAs-38 กรกฎ รัตนมณีรัศมี แนวทางการเพิ่มความพึงพอใจของผู้พักอาศัยในห้องเช่ารายเดือนโดยใช้หลักสุนทรียสาธก กรณีศึกษาห้องเช่า ธิดานุช เพลส อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
39 BAs-39 ธิดานุช รัตนมณีรัศมี การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อเพิ่มยอดขายเครื่องนอนออนไลน์ กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรพลค้าผ้า (บ้านเสียว)
40 BAs-40 ณัฐดนัย สาทสนิท การตลาดแบบเล่าเรื่อง การรับรู้คุณค่าตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อสินค้าธุรกิจเพื่อสังคม กรณีศึกษาตราสินค้าดอยคำ
41 BAs-41 อัญธิกา วชิรเขื่อนขันธ์ อิทธิพลของปัจจัยคุณลักษณะผู้มีอิทธิพลทางความคิดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทชงดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
42 BAs-42 ธันยพร บุตรธนู แนวทางการวางแผนกลยุทธ์โดยการใช้สุนทรียสาธกในการเพิ่มยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ ABC ในจังหวัดอุบลราชธานี