การประชุมวิชาการระดับชาติ จัดในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

กำหนดการ โครงการประชุมวิชาการ The 5th BAs National Conference 2023
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน)
ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน / รับเอกสาร

09.00 – 09.30 น. 

พิธีเปิดโครงการ ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– กล่าวรายงานและแนะนำเครือข่ายความร่วมมือ 5 สถาบัน

§  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

§  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

§  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

§  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

§  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

     โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

            ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                     

– กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน

     โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

            ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

09.30 – 10.00 น.

ปาฐกถาและการบรรยายพิเศษ :

             หัวข้อ “กระบวนการบริหารจัดการ Social Engagement in Thailand”

             โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน

             ตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                        นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

                        (Association for University Social Engagement Thailand)

10.00 – 10.30 น.

ปาฐกถาและการบรรยายพิเศษ : หัวข้อ “หลักการทำงานเพื่อสังคม”

             โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

              ตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.

เสวนาวิชาการ : หัวข้อ “การขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
(
University Engagement)” โดยวิทยากรร่วมอภิปราย

1)      คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านความยั่งยืน
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2)      คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์
ตำแหน่ง กรรมการและเลขาธิการ
           สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

3)      คุณอัครพล ลีลาจินดามัย
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

            สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

ผู้ดำเนินการเสวนา (Moderator) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์

                                       ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
                                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12.00 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ณ  ชั้น 9 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

13.30 – 16.30 น. 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยวิทยากรร่วมอภิปราย

ณ ห้องบรรยายชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ เทา-แดง (ส่วนวงกลม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้องนำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 1: Session Chair: รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง

                                      Session Co-Chair: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์

ห้องนำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 2: Session Chair: รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา

                                      Session Co-Chair: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์

ห้องนำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 3: Session Chair: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ

                                    Session Co-Chair: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ

การนำเสนอโครงงาน (Project) ของนิสิตระดับปริญญาตรี

                                         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม

16.30 – 17.00 น.

พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และพิธีปิดโครงการ

The 5th BAs National Conference 2023

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน)

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม
                (ช่วงบ่ายพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการนำเสนอผลงาน)