การประชุมวิชาการระดับชาติ จัดในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

Days
Hours
Minutes
Seconds

วันเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

บัดนี้ - 12 มิถุนายน 2565

วันประกาศรายชื่อ
ผู้ลงทะเบียน

13 มิถุนายน 2565

วันแจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ

27 มิถุนายน 2565

วันส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม
ที่แก้ไขแล้ว

30 มิถุนายน 2565

วันประกาศผลบทความวิจัย
ฉบับสมบูรณ์

1 กรกฏาคม 2565

วันจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

8 กรกฎาคม 2565

วันอัปโหลดวิดีโอนำเสนอบทความ

ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

กำหนดการ The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน)
ภายใต้หัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในโลกธุรกิจ”
ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
การประชุมวิชาการในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Conference)
ณ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ